Ελληνική

 1. Babuin A., Τα επιθετικά όπλα των Βυζαντινών κατά την ύστερη περίοδο (1204-1453), Ιωάννινα 2009 (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή)

 2. Babuin Α., "Τα στρατιωτικά αντίσκηνα κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο", Ιστορικογεωγραφικά 13-15 (2014), 259-271

 3. Elgood R., Τα όπλα της Ελλάδας και των βαλκανικών γειτόνων της κατά την οθωμανική περίοδο, Αθήνα 2009

 4. Hunger H. , Βυζαντινή λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. 3, Αθήνα 1994, 155-182

 5. Αβραμέα Α., Η Πελοπόννησος από τον 4ο ως τον 8ο αιώνα. Αλλαγές και συνέχεια, Αθήνα 2012.

 6. Αβραμέα Α., «Χερσαίες και θαλάσσιες επικοινωνίες (4ος-15ος αιώνας)», στο Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, Λαΐου Α. (επιμ.), τ. Α΄,  Αθήνα  2006, 125-167

 7. Αθανασούλης Δ., Το κάστρο του Ακροκορίνθου και η ανάδειξή του / The Castle of Acrocorinth and its enhancement project (2006-2009), Αρχαία Κόρινθος 2009 [2014]

 8. Αθανασούλης Δ., «Η ενετοκρατία στα Ίόνια, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η οργάνωση των κτήσεων και η πολεοδομική τους συγκρότηση. Η νέα οχυρωματική τεχνολογία και η εφαρμογή της στα ενετικά κάστρα του ελλαδικού χώρου», στο Ενετοί και Ιωαννίτες ιππότες. Δίκτυα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. Πειραματική ενέργεια Archi-Med, Αθήνα 2001, 35-44

 9. Αθανασούλης Δ. – Μανωλέσσου Ε., «Η μεσαιωνική Κορινθία», The Corinthia and the Northeast Peloponnese. Topography and History from Prehistoricn Times until the End of Antiquity. Proceedings of the International Conference organized by the Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities, and the German Archaelogical Institute, Athens, held at Loutraki, March 26 – 29, 2009,  München 2013, 531-549

 10. Αρακαδάκη Μ., "Μετασχηματισμοί της πλευρικής άμυνας πριν τον προμαχώνα. Παραδείγματα από την οχυρωματική κληρονομιά της Πελοποννήσου" στα υπό έκδοση Πρακτικά Συνεδρίου «Οχυρωματική Αρχιτεκτονική στην Πελοπόννησο (5ος – 15ος)» (Λουτράκι 30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2011)

 11. Αργυρούδη Α.Α., «Η οχυρωμένη πόλη μέσα από τις μικρογραφίες βυζαντινών χειρογράφων», στο Δέκατο Ένατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (Αθήνα, 7, 8 και 9 Μαΐου 1999). Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων,Αθήνα 1999, 9.

 12. Βελένης Γ., «Οι οχυρώσεις των πόλεων στο Βυζάντιο», Δέκατο Ένατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (Αθήνα, 7, 8 και 9 Μαΐου 1999). Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 1999, 15-16

 13. Βελένης Γ., Τα τείχη της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1998

 14. Γεωργαντέλη Ε.Σ., «Πύλες, πύργοι και κάστρα στην εικονογραφία των βυζαντινών νομισμάτων», στο Δέκατο Ένατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (Αθήνα, 7, 8 και 9 Μαΐου 1999). Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων,Αθήνα 1999, 26

 15. Γριτσόπουλος Αν., Ιστορία της Τριπολιτσάς, τ. 1, Αθήναι 1972

 16. Δημακόπουλος Ε., «Πύργοι: οι οχυρές κατοικίες της προεπαναστατικής Πελοποννήσου», Scripta Minora. Έρευνες στην αρχιτεκτονική και έργα για τη συντήρηση των μνημείων, Αθήνα 2005, 217-328 (αναδημοσίευση από τα Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών [Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985]), τ. Α΄, Αθήνα 1987-1988, 277-401

 17. Διαμαντή Κ., «Οι Πρωτοβυζαντινοί χρόνοι στην Αρκαδία (4ος-8ος αιώνας)», Α Σαραντάκης Π. (επιμ.), Αρκαδία. Τόπος-Χρόνος-Άνθρωποι, Αθήνα 2010,  101-121

 18. Ενετοί και Ιωαννίτες ιππότες. Δίκτυα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. Πειραματική ενέργεια Archi-Med, Αθήνα 2001.

 19. Καραγιαννόπουλος Ι.Ε., Ιστορία του βυζαντινού κράτους, τόμ. Α΄: Ιστορία πρωίμου βυζαντινής περιόδου (324-565), Θεσσαλονίκη 1995

 20. Καραγιαννόπουλος Ι.Ε., Ιστορία του βυζαντινού κράτους, τόμ. Β΄: Ιστορία μέσης βυζαντινής περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη 1993

 21. Καραγιαννόπουλος Ι., Το Βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη 1996

 22. Καραπλή Κ., «Δάρας», Μία πόλη-φρούριο στην Άνω Μεσοποταμία (6ος-11ος αι.), στο Κλητόριον εις μνήμην Νίκου Οικονομίδη, Ευαγγελάτου-Νοταρά Φλ. – Μανιάτη-Κοκκίνη Τρ. (επιμ.), Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, 137-160

 23. Καρποδίνη Ε., Κάστρα της Πελοποννήσου, Αθήνα 1993

 24. Κεκαυμένος, Στρατηγικόν, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια Δ. Τσουγκαράκης, Αθήνα 1993

 25. Κιουσοπούλου Τ., «Η ύστερη βυζαντινή πόλη», Αρχαιολογία και τέχνες 64 (1997), 59-64

 26. Κόλιας Τ. Γ., “Η πολεμική τακτική των βυζαντινών: Θεωρία και πράξη”, στο Το εμπόλεμο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.), επιμ. Κ. Τσικνάκης, Αθήνα 1997, 153-164

 27. Κόντη Β., «Συμβολή στην Ιστορική γεωγραφία της Αργολίδας (395-1209)», Βυζαντινά Σύμμεικτα 6 (1985), 169-202

 28. Κόντη Β., «Συμβολή στην Ιστορική γεωγραφία της Αρκαδίας (395-1209)», Βυζαντινά Σύμμεικτα 6 (1985), 91-124

 29. Κόντογλου Φ., Ο Καστρολόγος, Αθήνα 1987

 30. Κορδώσης Μ., Συμβολή στην Ιστορία και Τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους, Αθήνα 1981

 31. Κυρκίνη-Κούτουλα Α., Η οθωμανική διοίκηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Πελοποννήσου (1715-1821), Αθήνα 1996

 32. Κωστάκης Θ., «Ο Εlviyâ Çelebi στην Πελοπόννησο», Πελοποννησιακά ΙΔ΄ (1980-1981), 238-306

 33. Λάββας Γ. Π., «Η πολεοδομία στο Βυζάντιο», στο  Ώρες Βυζαντίου. Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο. Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Παπανικόλα- Μπακιρτζή Δ .(επιμ.),κατάλογος έκθεσης, Θεσσαλονίκη, Λευκός Πύργος, Όκτώβριος 2001-Ιανουάριος 2002, Αθήνα 2002, 29-39

 34. Λαμπροπούλου Α. Ι., «Οι πανηγύρεις στην Πελοπόννησο κατά τη μεσαιωνική εποχή» στο Αγγελίδη Χ. Γ. (υπευθ. έκδ.),  Η Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Πρακτικά του Α΄Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 1989, 291-310

 35. Λιακόπουλος Κ. Γ., «Οι Φράγκοι, οι Βενετοί και οι Οθωμανοί στην Αρκαδία (1204-1830), Σαραντάκης Π. (επιμ.), Αρκαδία. Τόπος-Χρόνος-Άνθρωποι, Αθήνα 2010, 149-221

 36. Λουγγής Τ., "Η εξέλιξη της βυζαντινής πόλης από τον τέταρτο στο δωδέκατο αιώνα", Βυζαντιακά 16 (1996), 35-67

 37. Μανούσου-Ντέλλα Κ., "Οχυρώσεις πόλεων στην Ελλάδα κατά την πρώιμη εποχή του πυροβολικού" στο Οχυρωματική Αρχιτεκτονική στην Πελοπόννησο (5ος – 15ος), Πρακτικά Συνεδρίου (Λουτράκι 30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2011), (υπό δημοσίευση)

 38. Οι μεταμορφώσεις της Πελοποννήσου (4ος-15ος αι.), Αθήνα 2000

   

 39. Μίλλερ Ου., Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα (1204-1566), Λάμπρος Σπ. (μτφρ.) τ. Α΄-Β΄, Αθήνα 1909-1910

 40. Μουτσόπουλος Ν. Κ., «Βυζαντινά σπίτια στο Μουχλί της Αρκαδίας», Βυζαντινά 13/1 (1985): Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο, 322-353

 41. Μουτσόπουλος Ν., «Η πρώιμη βυζαντινή και μεσοβυζαντινή πόλη», Αρχαιολογία και τέχνες 64 (1997),  29-58

 42. Μουτσόπουλος Ν., «Η επίδραση της μορφολογίας των πύργων στην οχυρή κατοικία του ελλαδικού χώρου του XVI-XVIII αιώνος», Φρουριακά Χρονικά 1(1973), 35-108

 43. Μπακιρτζής Ν., «Τα τείχη των βυζαντινών πόλεων: Αισθητική, ιδεολογίες και συμβολισμοί», στο Οι βυζαντινές πόλεις. 8ος-15ος αιώνας. Προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Κιουσοπούλου Τ. (επιμ.), Ρέθυμνο 2012, 139-158

 44. Μπούρας Χ., «Μνείες οικοδόμων, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο, Δελτίον Χριστιανική Αρχαιολογικής Εταιρείας ΛΑ΄ (2010), 11-16

 45. Μπούρας Χ., «Απόψεις των βυζαντινών πόλεων από τον 8ο έως τον 15ο αιώνα», στο Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον  7ο έως τον 15ο Αιώνα, Λαΐου Α. (επιμ.), τ. Β΄,  Αθήνα  2006, 193-230

 46. Μπούρας Χ., «Πολεοδομικά των μεσοβυζαντινών και υστεροβυζαντινών πόλεων», ΔΧΑΕ 20 (1998), 89-98

 47. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., Σλαβικές εγκαταστάσεις στη μεσαιωνική Ελλάδα. Γενική επισκόπηση, Αθήνα 1993

 48. Ξυγγόπουλος Α., «Το ανάκτορον του Διγενή Ακρίτα», Λαογραφία 12 (1948), 547-588

 49. Παναγιωτόπουλος Β., Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, Αθήνα 1987

 50. Πάντου Ε., «Η βυζαντινή Αρκαδία ως τη φράγκικη κατάκτηση», Σαραντάκης Π. (επιμ.), Αρκαδία. Τόπος-Χρόνος-Άνθρωποι, Αθήνα 2010, 123-147

 51. Παπανικόλα- Μπακιρτζή Δ .(επιμ.), Ώρες Βυζαντίου. Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο. Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, κατάλογος έκθεσης, Θεσσαλονίκη, Λευκός Πύργος, Όκτώβριος 2001-Ιανουάριος 2002, Αθήνα 2002

 52. Πέππας Ι., Μεσαιωνικές σελίδες της Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αττικής, Αθήνα 1990

 53. Πετρίδης Πλ., «Παρατηρήσεις στις πόλεις και τις αστικές οικίες της ύστερης αρχαιότητας στον ελλαδικό χώρο», ΔΧΑΕ 29 (2008), 247-258

 54. Πίκουλας Γ. Α., Οδικό δίκτυο και άμυνα. Από την Κόρινθο στο Άργος και την Αρκαδία, Αθήνα 1995

 55. Σαββίδης Α. Γ. Κ. - Δεριζιώτης Λ. Α., Ιστορία του Βυζαντίου με αποσπάσματα από τις πηγές, τόμ. Α΄: 284-717 μ.Χ., Αθήνα 1996

 56. Σαραντάκης Π., Αρκαδία: Οι Ακροπόλεις – Τα Κάστρα & Οι πύργοι της σιωπηλά ερείπια μιας δοξασμένης γης, Αθήνα 2006

 57. Σαράντη Ε. Γ., «Ο χώρος στη βυζαντινή σκέψη», στο Η αρχιτεκτονική ως εικόνα. Πρόσληψη και αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής στη βυζαντινή τέχνη, Χατζητρύφωνος Ε. και Ćurčić Sl. (eds.), κατάλογος έκθεσης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 6 Νοεμβρίου 2009-31 Ιανουαρίου 2010, Θεσσαλονίκη 2009, 98-131

 58. Σκάγκος Ν.Ι., «Η εκστρατεία των Τούρκων στη νότια Πελοπόννησο το 1460», Πρακτικά Β' Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών (Ξηροκάμπι Λακωνίας, 28 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2004), Αθήνα 2006, 5-60 (ανάτυπον)

 59. Σταυρίδου-Ζαφρακα Α., «Η αγγαρεία στο Βυζάντιο», Βυζαντινά 11 (1982), 23-54

 60. Στεργιώτου Ι., "Αρχές χαράξεων και κατασκευής των οχυρώσεων του 16ου αιώνα και η εφαρμογή τους στις οχυρώσεις του Χάνδακα", Πεπραγμένα του Δ΄Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο, 29 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 1976), Αθήνα 1981, 449-475

 61. Σφηκόπουλος Ι., Τα Μεσαιωνικά κάστρα του Μορηά, Αθήνα 1968

 62. Χρήστου Ε. - Νικολάου Κ., «Στοιχεία για την κοινωνία και τον καθημερινό βίο στην περιοχή της Λακωνικής(Θ΄-ΙΒ΄ αι.) από αγιολογικά κείμενα», Bυζαντιναὶ Mελέται 2 (1990), 206-230

 63. Χριστοφιλοπούλου Αικ., Βυζαντινή ιστορία, Α΄ 324-610, Θεσσαλονίκη 1996

 64. Χριστοφιλοπούλου Αικ., Βυζαντινή ιστορία, Β΄1 610-867, Θεσσαλονίκη 1998

   

 65. Χριστοφιλοπούλου Αικ., Βυζαντινή ιστορία, Β΄2 867-1081, Θεσσαλονίκη 1997

 66. Ώρες Βυζαντίου: Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο. Δοκίμιο για την οχυρωτική στο Βυζάντιο. Ο βορειοελλαδικός χώρος 4ος-15ος αι., κατάλογος έκθεσης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2001-Ιανουάριος 2002, Αθήνα 2001

Ξενόγλωσση

 1. Andrews K., Castles of the Morea, Princeton 1953 (reprinted Amsterdam 1978)

 2. Athanasoulis D., «Corinth», στο Heaven and Earth. Cities and Countryside in Byzantine Greece, Albani J. and Chalkia E. (eds.), κατάλογος έκθεσης, National Gallery of Art, Washington, D.C., from October 6, 2013 through March 2, 2014, and at the J. Paul Getty Museum, Los Angeles, from April 9 through August 25, 2014, Athens 2013, 192-209

 3. Βon A., La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et arcaéologiques sur la principauté d’ Achaïe (1205-1430), 2 vols., Paris 1969

 4. Bouras Ch., «Byzantine Cities in Greece», στο Heaven and Earth. Cities and Countryside in Byzantine Greece, Albani J. and Chalkia E. (eds.), κατάλογος έκθεσης, National Gallery of Art, Washington, D.C., from October 6, 2013 through March 2, 2014, and at the J. Paul Getty Museum, Los Angeles, from April 9 through August 25, 2014, Athens 2013, 45-73

 5. Bouras Ch., “Houses in Byzantium,” ΔΧΑΕ 11 (1982-1983), 1–26

   

 6. Caramessini- Oeconomides M. “ Murailles et chateaux sur les monnaies grecques antiques et medievals”, στο Πεπραγμένα : Η' Επιστημονική Σύνοδος = Actes VIII. Réunion Scientifique = Atti VIII. Congresso Scientifico = Proceedings VIII. Scientific Meeting = Akten VIII. Wissenschaftlicher Congress / Διεθνές Ινστιτούτον Φρουρίων, Αθήναι, 25-29.4.1968,  Αθήνα 1968,  209-212

 7. Constantine Porphyrogenitus, Three Treatises on Imperial Military Expeditions, Introduction, text, translation, commentary by J. Haldon (CFHB 28), Vienna 1990

 8. Ćurčić S., “Representations of Towers in Byzantine Art: The Question of Meaning”, στο Byzantine Art: Recent Studies. Essays in honor of Lois Drewer, Hourihane C. (ed.), Brepols 2009, 1-37

 9. Ćurčić S., Architecture in the Balkans, from Diocletian to Süleyman the Magnificent, New Haven and London 2010

 10. Ćurčić Sl. - Hadjitryphonos E. (eds.), Secular medieval architecture in the Balkans, 1300-1500 and its preservation, Aimos, Thessaloniki 1997

 11. Dennis T.G., Das Strategikon des Maurikios, CFHB 17, Wien 1981

 12. Dennis T.G., The Taktika of Leo VI, CFHB 49, Washington D.C. 2010

 13. Dennis T.G., Three Byzantine Military Treatises, CFHB 25, Washington, D.C. 1985

 14. Ehrensperger-Katz I., “Les Représentations de villes fortifiées dans l' art paléochrétien et leurs dérivées byzantines”, Cahiers Archéologiques 19 (1969), 1-27

 15. Fatourou K., "Fortifications en Grèce", στο Πεπραγμένα : Η' Επιστημονική Σύνοδος = Actes VIII. Réunion Scientifique = Atti VIII. Congresso Scientifico = Proceedings VIII. Scientific Meeting = Akten VIII. Wissenschaftlicher Congress / Διεθνές Ινστιτούτον Φρουρίων, Αθήναι, 25-29.4.1968,  Αθήνα 1968, 33-36

 16. Foss C. – Winfield D., Byzantine Fortifications. An Introduction, Praetoria 1986

 17. Kontogiannis, N.D.  (2013), Translatio imaginis: assimilating the triple-towers castle in late Byzantine Coinage, BZ 106, 713-744.

 18. Kyriakides S., Warfare in Late Byzantium. 1204-1453, Leiden-Boston 2011

 19. Lawrence, “A skeletal history of byzantine fortification”, The annual of the British School at Athens 78 (1983), 171-227

 20. Madgearu Al., "Byzantine fortifications and building techniques" in Rogers J.C. (ed.), The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology, τόμ. 3, 59-61

 21. Maguire H., “The Beauty of Castles: A Tenth Century Description of a Tower at Constantinople, ΔΧΑΕ 17 (1993-1994), 21-24

 22. McGeer E. “Byzantine Siege Warfare in Theory and Practice", στο The Medieval City under Siege, (eds.) I. Corfis and M.Wolfe, Woodbridge 1995, 123-29 (ανατύπωση 1999)

   

 23. McGeer E., Sowing the Dragon's Teeth: Byzantine Wartare in the Tenth Century, Whasington, D.C. 1995

 24. Mesqui J., Châteaux et enceintes de la France médiévale. De la défensé à la résidence, t. II: La résidence et les éléments d'architecture. Paris, Picard, 1993.

 25. Molin K., Unknown Crusader Castles, Hambledon-New York-London 2001

 26. Nicks K.F., The Reign of Anastasius I, 491-518, Oxford 1998 (Διδακτορική διατριβή)

 27. Oikonomidès Ν., Les Listes de Préséance byzantines des IXe et Xe siècles, Paris 1972

 28. Ousterhout G.R., Master builders of Byzantium, Princeton-New Jersey 1999

 29. Romeos C., “Folklore of the Greek Castles”, στο Πεπραγμένα : Η' Επιστημονική Σύνοδος = Actes VIII. Réunion Scientifique = Atti VIII. Congresso Scientifico = Proceedings VIII. Scientific Meeting = Akten VIII. Wissenschaftlicher Congress / Αθήναι, 25-29.4.1968,  Αθήνα 1968,  157-160

 30. Sanders G.D.R., «Κόρινθος», στο Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον  7ο έως τον 15ο Αιώνα, Λαΐου Α. (επιμ.), τ. Β΄,  Αθήνα  2006, 397-406

 31. Saradi H., “The Kallos of the Byzantine City: The Development of a Rhetorixal Topos and Historical Reality”, Gesta 34/1 (1995), 37-56

 32. Spiteri C., "Η στρατιωτική αρχιτεκτονική των σταυροφοριών", Σταυροφορίες. Μύθος και πραγματικότητα, Τουμάζης Γ. - Pace A. - Belgiorno M. - Αντωνιάδου Σ. (επιμ.), κατάλογος έκθεσης,  2004-2006, Αθήνα 2004, 126-137

 33. Sullivan D., “Tenth Century Byzantine Offensieve Siege Warfare: Instructional Prescriptions and Historical Practice”, στο Το εμπόλεμο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.), επιμ. Κ. Τσικνάκης, Αθήνα 1997, 179-200

 34. Sullivan D.F., Siegecraft. Two Tenth-Century Instructional Manuals by “Heron of Byzantium”,  Washington D.C. 2000

 35. The Oxford Dictionary of Byzantium,   εκδ.  Α.Kazhdan  κ.α.., Νέα Υόρκη/ Οξφόρδη 1991

 36. Trojanos S., “Einige Bemerkungen über die finanziellen Grundlangen des Festungsbaues im byzantinischen Reich“, Βυζαντινά 11(969), 41-57

 37. Živković, “The Date of the Creation of the Theme of Peloponnese”, Σύμμεικτα 13 (1999), 141-155