Greek literature

 1. Arakadaki, M. (2011), Μετασχηματισμοί της πλευρικής άμυνας πριν από τον προμαχώνα. Παραδείγματα από την οχυρωματική κληρονομιά της Πελοποννήσου, in Πρακτικά Συνεδρίου ‘Οχυρωματική Αρχιτεκτονική στην Πελοπόννησο (5ος–15ος)’, Λουτράκι 30 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2011, Corinth.

 2. Argyroudi, A.A. (1999), Η οχυρωμένη πόλη μέσα από τις μικρογραφίες βυζαντινών χειρογράφων, in Δέκατο Ένατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (Αθήνα, 7, 8 και 9 Μαΐου 1999). Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων,Athens, 9.

 3. Athanasoulis, D. (2014), Το κάστρο του Ακροκορίνθου και η ανάδειξή του / The Castle of Acrocorinth and its enhancement project (2006-2009), Ancient Corinth.

 4. Athanasoulis, D. (2001), Η ενετοκρατία στα Ίόνια, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η οργάνωση των κτήσεων και η πολεοδομική τους συγκρότηση. Η νέα οχυρωματική τεχνολογία και η εφαρμογή της στα ενετικά κάστρα του ελλαδικού χώρου, in A. Tryposkoufi and A. Tsitouri (eds), Ενετοί και Ιωαννίτες ιππότες. Δίκτυα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, Πειραματική ενέργεια Archi-Med, Athens, 35-46.

 5. Athanasoulis, D. and Manolessou, E. (2103), Η μεσαιωνική Κορινθία, in W.-D. Niemeier (ed.), The Corinthia and the Northeast Peloponnese. Topography and History from Prehistoric Times until the End of Antiquity. Proceedings of the International Conference organized by the Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities, and the German Archaeological Institute, Athens, held at Loutraki, March 26–29, 2009, Munich, 531-549.

 6. Avramea, Α. (2012), Η Πελοπόννησος από τον 4ο ως τον 8ο αιώνα. Αλλαγές και συνέχεια, Athens.

 7. Αvramea, Α. (2006), Χερσαίες και θαλάσσιες επικοινωνίες (4ος-15ος αιώνας), in A. Laiou (ed.), Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, Α΄, Athens, 125-167.

 8. Babuin A. (2009), Τα επιθετικά όπλα των Βυζαντινών κατά την ύστερη περίοδο (1204-1453), Ioannina (PhD Thesis).

 9. Babuin Α. (2014), Τα στρατιωτικά αντίσκηνα κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο, Ιστορικογεωγραφικά 13-15, 259-271.

 10. Bakirtzis, N. (2012), Τα τείχη των βυζαντινών πόλεων: Αισθητική, ιδεολογίες και συμβολισμοί, in T. Kiousopoulou (ed.), Οι βυζαντινές πόλεις. 8ος-15ος αιώνας. Προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Rethymno, 139-158.

 11. Bouras, C. (2010), Μνείες οικοδόμων, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο, Δελτίον Χριστιανική Αρχαιολογικής Εταιρείας 31, 11-16.

 12. Bouras, C. (1998), Πολεοδομικά των μεσοβυζαντινών και υστεροβυζαντινών πόλεων, Δελτίον Χριστιανική Αρχαιολογικής Εταιρείας 20, 89-98.

 13. Bouras, C. (2006), Απόψεις των βυζαντινών πόλεων από τον 8ο έως τον 15ο αιώνα, in A. Laiou (ed.), Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο Αιώνα, Β΄, Athens, 193-230.

 14. Christofilopoulou, A. (1996), Βυζαντινή ιστορία, Α΄ 324-610, Thessaloniki.

 15. Christofilopoulou, A. (1998), Βυζαντινή ιστορία, Β΄1 610-867, Thessaloniki.

 16. Christofilopoulou, A. (1997), Βυζαντινή ιστορία, Β΄2 867-1081, Thessaloniki.

 17. Christou, E, and Nikolaou, K. (1990), Στοιχεία για την κοινωνία και τον καθημερινό βίο στην περιοχή της Λακωνικής (Θ΄-ΙΒ΄ αι.) από αγιολογικά κείμενα, Bυζαντιναὶ Mελέται 2, 206-230.

 18. Demakopoulos, I.Ε. (1987-1988), Πύργοι: οι οχυρές κατοικίες της προεπαναστατικής Πελοποννήσου, in I.E. Demakopoulos (ed.), Scripta Minora. Έρευνες στην αρχιτεκτονική και έργα για τη συντήρηση των μνημείων, Αθήνα 2005, 217-328 (αναδημοσίευση από τα Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών [Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985], Α΄, Athens, 277-401).

 19. Diamanti, K.P. (2010), Οι Πρωτοβυζαντινοί χρόνοι στην Αρκαδία (4ος-8ος αιώνας), in P. Sarantakis (ed.), Αρκαδία. Τόπος-Χρόνος-Άνθρωποι, Athens, 101-121.

 20. Elgood, R. (2009), Τα όπλα της Ελλάδας και των βαλκανικών γειτόνων της κατά την οθωμανική περίοδο, Athens.

 21. Georganteli, E.S. (1999), Πύλες, πύργοι και κάστρα στην εικονογραφία των βυζαντινών νομισμάτων, in Δέκατο Ένατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (Αθήνα, 7, 8 και 9 Μαΐου 1999). Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Athens, 26.

 22. Gritsopoulos, A. (1972), Ιστορία της Τριπολιτσάς, 1, Athens.

 23. Hunger, H. (1994), Βυζαντινή λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, 3, Athens, 155-182.

 24. Karagiannopoulos, Ι.Ε. (1995), Ιστορία του βυζαντινού κράτους, Α΄: Ιστορία πρωίμου βυζαντινής περιόδου (324-565), Thessaloniki.

 25. Karagiannopoulos, Ι.Ε. (1993), Ιστορία του βυζαντινού κράτους, Β΄: Ιστορία μέσης βυζαντινής περιόδου (565-1081), Thessaloniki.

 26. Karagiannopoulos, Ι.Ε. (1996), Το Βυζαντινό κράτος, Thessaloniki.

 27. Karapli, K. (2005), Δάρας, Μία πόλη-φρούριο στην Άνω Μεσοποταμία (6ος-11ος αι.), in F. Evangelatou-Notara and T. Maniati-Kokkini (eds), Κλητόριον εις μνήμην Νίκου Οικονομίδη, Athens-Thessaloniki, 137-160.

 28. Karpodini, E. (1993), Κάστρα της Πελοποννήσου, Athens.

 29. Kekaumenos, Στρατηγικόν, translation, editing and notes by D, Tsoungkarakis, Athens, 1993.

 30. Kiousopoulou, T. (1997), Η ύστερη βυζαντινή πόλη, Αρχαιολογία και τέχνες 64, 59-64.

 31. Kolias, T.G. (1997), Η πολεμική τακτική των βυζαντινών: Θεωρία και πράξη, in K. Tsiknakis (ed.), Το εμπόλεμο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.), Athens, 153-164.

 32. Κόντη Β. (1985), «Συμβολή στην Ιστορική γεωγραφία της Αργολίδας (395-1209)», Βυζαντινά Σύμμεικτα 6, 169-202

 33. Konti, B. (1985), Συμβολή στην Ιστορική γεωγραφία της Αρκαδίας (395-1209), Βυζαντινά Σύμμεικτα 6 (1985), 91-124.

 34. Kontoglou, F. (1987), Ο Καστρολόγος, Athens, 2nd edition.

 35. Kordosis, M. (1981), Συμβολή στην Ιστορία και Τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους, Athens.

   

 36. Kostakis, T. (1980-1981), Ο Εlviyâ Çelebi στην Πελοπόννησο, Πελοποννησιακά 14, 238-306.

 37. Kyrkini-Koutoula, A. (1996), Η οθωμανική διοίκηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Πελοποννήσου (1715-1821), Athens.

 38. Lambropoulou, A.I. (1989), Οι πανηγύρεις στην Πελοπόννησο κατά τη μεσαιωνική εποχή, in H.G. Angelidi (ed.), Η Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Πρακτικά του Α΄Διεθνούς Συμποσίου, Athens, 291-310.

 39. Lavvas, G.P. (2002), Η πολεοδομία στο Βυζάντιο, in D. Papanikola-Bakirtzi (ed.), Ώρες Βυζαντίου. Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο. Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, κατάλογος έκθεσης, Θεσσαλονίκη, Λευκός Πύργος, Όκτώβριος 2001-Ιανουάριος 2002, Athens, 29-39.

 40. Liakopoulos, K.G. (2010), Οι Φράγκοι, οι Βενετοί και οι Οθωμανοί στην Αρκαδία (1204-1830), in P. Sarantakis (ed.), Αρκαδία. Τόπος-Χρόνος-Άνθρωποι, Athens, 149-221.

 41. Loungis, T. (1996), Η εξέλιξη της βυζαντινής πόλης από τον τέταρτο στο δωδέκατο αιώνα, Βυζαντιακά 16, 35-67.

 42. Manousou-Della, K. forthcoming, Οχυρώσεις πόλεων στην Ελλάδα κατά την πρώιμη εποχή του πυροβολικού, in Οχυρωματική Αρχιτεκτονική στην Πελοπόννησο (5ος–15ος), Πρακτικά Συνεδρίου (Λουτράκι 30 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2011), Corinth.

 43. Miller, W. (1909-1910), Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα (1204-1566), translated S. Lambros, 2 vols, Athens.

 44. Moutsopoulos, N.K. (1985), Βυζαντινά σπίτια στο Μουχλί της Αρκαδίας, Βυζαντινά 13: Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο, 322-353.

 45. Moutsopoulos, N.K. (1997), Η πρώιμη βυζαντινή και μεσοβυζαντινή πόλη, Αρχαιολογία και τέχνες 64, 29-58.

 46. Moutsopoulos, N.K. (1973), Η επίδραση της μορφολογίας των πύργων στην οχυρή κατοικία του ελλαδικού χώρου του XVI-XVIII αιώνος, Φρουριακά Χρονικά 1, 35-108.

 47. Nystazopoulou-Pelekidou, M. (1993), Σλαβικές εγκαταστάσεις στη μεσαιωνική Ελλάδα. Γενική επισκόπηση, Athens.

 48. Panagiotopoulos, B. (1987), Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, Athens.

 49. Pantou, Ε. (2010), Η βυζαντινή Αρκαδία ως τη φράγκικη κατάκτηση in P. Sarantakis (ed.), Αρκαδία. Τόπος-Χρόνος-Άνθρωποι, Athens, 123-147.

 50. Papanikola-Bakirtzi, D. (ed.) (2002), Ώρες Βυζαντίου. Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο. Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, κατάλογος έκθεσης, Θεσσαλονίκη, Λευκός Πύργος, Όκτώβριος 2001-Ιανουάριος 2002, Athens.

 51. Peppas, I.E. (1990), Μεσαιωνικές σελίδες της Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αττικής, Athens.

 52. Petridis, P. (2008), Παρατηρήσεις στις πόλεις και τις αστικές οικίες της ύστερης αρχαιότητας στον ελλαδικό χώρο, Δελτίον Χριστιανική Αρχαιολογικής Εταιρείας 29, 247-258.

 53. Pikoulas, G.A. (1995), Οδικό δίκτυο και άμυνα. Από την Κόρινθο στο Άργος και την Αρκαδία, Athens.

 54. Saradi, Ε.G. (2009), Ο χώρος στη βυζαντινή σκέψη, in E. Hatzitryfonos and S. Ćurčić (eds), Η αρχιτεκτονική ως εικόνα. Πρόσληψη και αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής στη βυζαντινή τέχνη, κατάλογος έκθεσης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 6 Νοεμβρίου 2009-31 Ιανουαρίου 2010, Thessaloniki, 98-131.

 55. Sarantakis. P. (2006), Αρκαδία: Οι Ακροπόλεις – Τα Κάστρα & Οι πύργοι της σιωπηλά ερείπια μιας δοξασμένης γης, Athens.

 56. Savvidis, A.G.K. and Deriziotis, L.A. (1996), Ιστορία του Βυζαντίου με αποσπάσματα από τις πηγές, Α΄: 284-717 μ.Χ., Athens.

 57. Sfikopoulos I. (1968), Τα Μεσαιωνικά κάστρα του Μορηά, Athens.

 58. Skangos, Ν.Ι. (2006), Η εκστρατεία των Τούρκων στη νότια Πελοπόννησο το 1460, Πρακτικά Β' Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών (Ξηροκάμπι Λακωνίας, 28 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2004), Athens, 5-60 (ανάτυπον).

 59. Stavridou-Zafraka, A. (1982), Η αγγαρεία στο Βυζάντιο, Βυζαντινά 11, 23-54.

 60. Stergiotou, Ι. (1981), Αρχές χαράξεων και κατασκευής των οχυρώσεων του 16ου αιώνα και η εφαρμογή τους στις οχυρώσεις του Χάνδακα, Πεπραγμένα του Δ΄Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο, 29 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 1976), Athens, 449-475.

 61. Velenis, G. (1999), Οι οχυρώσεις των πόλεων στο Βυζάντιο, in Δέκατο Ένατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (Αθήνα, 7, 8 και 9 Μαΐου 1999). Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Athens, 15-16.

 62. Velenis, G. (1998), Τα τείχη της Θεσσαλονίκης, Thessaloniki.

 63. Xyngopolos, A. (1948), Το ανάκτορον του Διγενή Ακρίτα, Λαογραφία 12, 547-588.

 64. Ενετοί και Ιωαννίτες ιππότες. Δίκτυα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. Πειραματική ενέργεια Archi-Med, Αθήνα 2001.

 65. Οι μεταμορφώσεις της Πελοποννήσου (4ος-15ος αι.), Athens 2000.

 66. Ώρες Βυζαντίου: Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο. Δοκίμιο για την οχυρωτική στο Βυζάντιο. Ο βορειοελλαδικός χώρος 4ος-15ος αι., κατάλογος έκθεσης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2001-Ιανουάριος 2002, Athens 2001.

Foreign literature

 1. Andrews, K. (1953), Castles of the Morea, Princeton (reprinted Amsterdam 1978).

 2. Athanasoulis, D. (2013), Corinth, in J. Albani and E, Chalkia (eds) (2013), Heaven and Earth. Cities and Countryside in Byzantine Greece, Exhibition Catalogue, National Gallery of Art, Washington, D.C., from October 6, 2013 through March 2, 2014, and at the J. Paul Getty Museum, Los Angeles, from April 9 through August 25, 2014, Athens, 192-209.

 3. Βon, A. (1969), La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et arcaéologiques sur la principauté d’ Achaïe (1205-1430), 2 vols., Paris.

 4. Bouras, C. (2013), Byzantine cities in Greece, in J. Albani and E, Chalkia (eds) (2013), Heaven and Earth. Cities and Countryside in Byzantine Greece, Exhibition Catalogue, National Gallery of Art, Washington, D.C., from October 6, 2013 through March 2, 2014, and at the J. Paul Getty Museum, Los Angeles, from April 9 through August 25, 2014, Athens, 45-73.

 5. Bouras, C. (1982-1983), Houses in Byzantium, Δελτίον Χριστιανική Αρχαιολογικής Εταιρείας 11, 1–26.

 6. Caramessini-Oeconomides, M. (1968), Murailles et chateaux sur les monnaies grecques antiques et medievals, in Πεπραγμένα : Η' Επιστημονική Σύνοδος = Actes VIII. Réunion Scientifique = Atti VIII. Congresso Scientifico = Proceedings VIII. Scientific Meeting = Akten VIII. Wissenschaftlicher Congress / Διεθνές Ινστιτούτον Φρουρίων, Αθήναι, 25-29.4.1968, Athens, 209-212.

 7. Constantine Porphyrogenitus, Three Treatises on Imperial Military Expeditions, Introduction, text, translation, commentary by J. Haldon (CFHB 28), Vienna 1990.

 8. Ćurčić, S. (2009), Representations of towers in Byzantine art: the question of meaning, in C. Hourihane (ed.), Byzantine Art: Recent Studies. Essays in Honor of Lois Drewer, Brepols, 1-37.

 9. Ćurčić, S. (2010), Architecture in the Balkans, from Diocletian to Süleyman the Magnificent, New Haven and London.

 10. Ćurčić, S. and Hadjitryphonos E. (eds.) (1997), Secular Medieval Architecture in the Balkans, 1300-1500 and its Preservation, Aimos, Thessaloniki.

 11. Dennis, T.G. (1981), Das Strategikon des Maurikios, (CFHB 17), Vienna.

 12. Dennis, T.G. (2010), The Taktika of Leo VI, (CFHB 49), Washington D.C.

 13. Dennis, T.G. (1985), Three Byzantine Military Treatises, (CFHB 25), Washington, D.C.

 14. Ehrensperger-Katz, I. (1969), Les Représentations de villes fortifiées dans l'art paléochrétien et leurs dérivées byzantines, Cahiers Archéologiques 19, 1-27.

 15. Fatourou, K. (1968), Fortifications en Grèce, in Πεπραγμένα : Η' Επιστημονική Σύνοδος = Actes VIII. Réunion Scientifique = Atti VIII. Congresso Scientifico = Proceedings VIII. Scientific Meeting = Akten VIII. Wissenschaftlicher Congress / Διεθνές Ινστιτούτον Φρουρίων, Αθήναι, 25-29.4.1968, Athens, 33-36.

 16. Foss, C. and Winfield, D. (1986), Byzantine Fortifications. An Introduction, Praetoria.

 17. Kontogiannis, N.D.  (2013), Translatio imaginis: assimilating the triple-towers castle in late Byzantine Coinage, BZ 106, 713-744.

 18. Kyriakides, S. (2011), Warfare in Late Byzantium. 1204-1453, Leiden-Boston.

 19. Lawrence, A.W. (1983), A skeletal history of Byzantine fortification, The Annual of the British School at Athens 78 (1983), 171-227.

 20. Madgearu Al. (2010), Byzantine fortifications and building techniques, in J.C. Rogers (ed.), The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology, 3, 59-61.

 21. Maguire, H. (1993-1994), “The beauty of castles: a Tenth Century description of a tower at Constantinople, Δελτίον Χριστιανική Αρχαιολογικής Εταιρείας 17, 21-24.

 22. McGeer, E. (1995), Byzantine siege warfare in theory and practice, in I. Corfis and M. Wolfe (eds), The Medieval City under Siege, Woodbridge, 123-29 (reprint 1999).

 23. McGeer, E. (1995), Sowing the Dragon's Teeth: Byzantine Warfare in the Tenth Century, Washington, D.C.

 24. Mesqui, J. (1993), Châteaux et enceintes de la France médiévale. De la défensé à la résidence, II: La résidence et les éléments d'architecture. Paris.

 25. Molin, K. (2001), Unknown Crusader Castles, Hambledon-New York-London.

 26. Nicks, K.F. (1998), The Reign of Anastasius I, 491-518, (DPhil thesis, Oxford University).

 27. Oikonomidès, Ν. (1972), Les Listes de Préséance byzantines des IXe et Xe siècles, Paris.

 28. Ousterhout, G.R. (1999), Master Builders of Byzantium, Princeton.

 29. Romeos, C. (1968), Folklore of the Greek castles, in Πεπραγμένα : Η' Επιστημονική Σύνοδος = Actes VIII. Réunion Scientifique = Atti VIII. Congresso Scientifico = Proceedings VIII. Scientific Meeting = Akten VIII. Wissenschaftlicher Congress / Αθήναι, 25-29.4.1968, Athens, 157-160.

 30. Sanders, G.D.R. (2006), Κόρινθος, in A. Laiou (ed.), Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο Αιώνα,. Β΄, Athens, 397-406.

 31. Saradi, H. (1995), The Kallos of the Byzantine City: the development of a rhetorical topos and historical reality, Gesta 34, 37-56.

 32. Spiteri, C. (2004), Η στρατιωτική αρχιτεκτονική των σταυροφοριών, in G. Toumazis, A. Pace, M. Beldiorno and S. Antoniadou (eds), Σταυροφορίες. Μύθος και πραγματικότητα, κατάλογος έκθεσης, 2004-2006, Athens, 126-137.

 33. Sullivan, D. (1997), Tenth Century Byzantine offensieve siege warfare: instructional prescriptions and historical practice, in K. Tsiknakis (ed.), Το εμπόλεμο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.), Athens, 179-200.

 34. Sullivan, D.F. (2000), Siegecraft. Two Tenth-Century Instructional Manuals by “Heron of Byzantium”, Washington D.C.

 35. The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. Kazhdan et al, Oxford 1991.

 36. Trojanos, S. (1969), Einige Bemerkungen über die finanziellen Grundlangen des Festungsbaues im byzantinischen Reich, Βυζαντινά 11, 41-57.

 37. Živković, T. (1999), The date of the creation of the theme of Peloponnese, Σύμμεικτα 13, 141-155.